آشنایی بیشتر

اتوماسیون ریشه

اتوماسیون یکپارچه ریشه، صرفا یک نرم افزار نیست، ریشه یک طرز فکر برای دیجیتالی شدن و حرفه ای تر کار کردنه، به این صورت که با ریشه همه چیز به آسانی در دسترس بوده و تحت کنترل است.